Artikel 1 Definities
Artikel 2 Overeenkomst
Artikel 3 Duur van de Overeenkomst
Artikel 4 Opzegging van de Overeenkomst
Artikel 5 Overdraagbaarheid
Artikel 6 Toegangsbewijs
Artikel 7 Toegang tot Sir Winston Fitness
Artikel 8 Personal Training
Artikel 9 Tarieven
Artikel 10 Verplichtingen Sir Winston Fitness
Artikel 11 Verplichtingen Lid
Artikel 12 Betaling
Artikel 13 Openingstijden
Artikel 14 Risico en aansprakelijkheid
Artikel 15 Persoonsgegevens
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 17 Tot slot
Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Sir Winston Fitness: Sir Winston Sports B.V. en/of het bewegingsconcept dat aan de leden wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam Sir Winston Fitness aangeboden worden.

Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de lidmaatschap is aangegaan met Sir Winston Fitness. Ingeval van bedrijfsfitness wordt zowel de werkgever als alle deelnemende werknemers geacht lid te zijn.

Overeenkomst: de overdraagbare lid-maatschapsovereenkomst gesloten tussen Sir Winston Fitness en een natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Abonnement: een lidmaatschapsovereenkomst gesloten voor een vooraf gedefinieerde periode, prijsstelling en dienstverlening.

Fitness per Keer: lidmaatschapsovereenkomst gesloten tussen Sir Winston Fitness en een natuurlijk persoon op basis van vooruitbetaling per bezoek aan Sir Winston Fitness, ook wel aangeduid als Dagkaart.

Rittenkaart: lidmaatschapsovereenkomst gesloten tussen Sir Winston Fitness en een natuurlijk persoon op basis van vooruitbetaling per een x aantal bezoeken binnen een vooraf vastgestelde periode aan Sir Winston Fitness.

Personal Training: training onder begeleiding van een personal trainer.

Bedrijfsfitness overeenkomst: een lidmaatschap aangegaan met de werkgever op grond waarvan alle of enkele van haar werknemers tegen  vooraf overeengekomen voorwaarden kunnen sporten bij Sir Winston Fitness.

Fitness Gastheer/vrouw: de dienstdoende baliemedewerker(s) of instructeur(s) van Sir Winston Fitness.

Clubmanager: de bedrijfsleider of hoger management van Sir Winston Fitness

Toegangsbewijs: toegangspas of –tag voor Sir Winston Fitness.

Artikel 2 Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand door een inschrijfformulier in te vullen en in te dienen.
 2. Het inschrijfformulier wordt zowel via de website als aan de balie aangeboden.
 3. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar kunnen zich alleen na persoonlijke ondertekening van de Overeenkomst door de ouder of enig ander wettelijke vertegenwoordiger, inschrijven bij Sir Winston Fitness.
 4. Voor het registreren van een nieuw Lid kunnen inschrijvingskosten a € 25,- in rekening gebracht. Voor het heractiveren van een eerder lidmaatschap worden reactiveringskosten a € 7,50 in rekening gebracht. Voor het overdragen van een lidmaatschap, hetgeen enkel mogelijk is tussen natuurlijke personen, wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Alle leden hebben het recht binnen 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst af te zien van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden.
 6. Als het maximum aantal leden is bereikt, worden aanmelders voor het lidmaatschap op een wachtlijst geplaatst. Zij worden bericht zodra het lidmaatschap kan aanvangen.
Artikel 3 Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst kan als Fitness per Keer, Rittenkaart of als abonnement voor een vooraf vastgestelde abonnementsduur worden aangegaan.
 2. De Overeenkomst dient minimaal 4 weken voor de einddatum van de Overeenkomst schriftelijk te worden opgezegd met uitzondering van Fitness per keer of Rittenkaart overeenkomsten. Fitness per keer of Rittenkaart overeenkomsten beëindigen van rechtswege na het verstrijken van de vooraf overeengekomen geldigheidsduur.
 3. Indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd in periodes van 4 weken.
 4. Indien het Lid, ingeval het een natuurlijk persoon betreft, gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de faciliteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan heeft het Lid de mogelijkheid tot bevriezing voor een periode van maximaal 6 weken. In dat geval wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra lidmaatschapsgelden in rekening gebracht worden.
Artikel 4 Opzegging van de Overeenkomst
 1. Overeenkomsten betreffende abonnementen kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken worden opgezegd. Beëindiging van de overeenkomst treedt niet eerder in werking dan de vooraf overeengekomen abonnementsduur en met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
 2. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen aan de balie, via de website, per email en per brief. Bij opzegging per email en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, geboortedatum, emailadres en bij voorkeur je pasnummer of lidmaatschapsnummer. Opzegging per brief kan plaatsvinden middels het verzenden van je opzegbrief naar Sir Winston Fitness t.a.v. ledenadministratie, Kessler Park 30, 2288 GS te Rijswijk.3. Zodra de Overeenkomst is beëindigd dient het Toegangsbewijs per direct ingeleverd te worden bij de balie van Sir Winston Fitness.
 3. Sir Winston Fitness behoudt zich het recht voor de Overeenkomst per direct op te zeggen indien het Lid de huisregels ernstig schendt of op enig andere wijze onaanvaardbaar gedrag vertoont.
 4. Indien de Overeenkomst op grond van het vorige lid wordt opgezegd, heeft het Lid geen recht op restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.
 5. Ingeval Sir Winston Fitness zijn onderneming beëindigt dan is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Sir Winston Fitness mogelijk met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Resterende lidmaatschapsgelden worden in casu gerestitueerd.
Artikel 5 Overdraagbaarheid
 1. Een lidmaatschap kan eenmalig tegen betaling van €25,00 administratiekosten worden overgedragen aan een ander nieuw lid, mits er geen sprake is van een contributieachterstand.
 2. Het nieuwe lid neemt het bestaande abonnement tegen dezelfde condities over.
 3. Het nieuwe lid en overdragende lid dienen beiden aanwezig te zijn en te tekenen voor de overdracht.
 4. Het nieuwe lid betaald geen inschrijfkosten.
 5. De in dit artikel bedoelde overdracht is enkel mogelijk tussen natuurlijke personen.
Artikel 6 Toegangsbewijs
 1. Sir Winston Fitness verstrekt aan ieder Lid een Toegangsbewijs als bewijs van het lidmaatschap.
 2. Het Toegangsbewijs blijft te allen tijde eigendom van Sir Winston Fitness.
 3. Ieder lid is een borgbedrag ad €10,- verschuldigd voor het Toegangsbewijs, welk bedrag aan het einde van de overeenkomst na teruggave van het Toegangsbewijs, wordt gerestitueerd aan het Lid.
 4. Het Toegangsbewijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het Toegangsbewijs. Sir Winston Fitness is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van het Toegangsbewijs.
 6. Van verlies, beschadiging of diefstal van het Toegangsbewijs dient onverwijld melding te worden gemaakt via telefoonnummer (070-3318420) of bij de balie van Sir Winston Fitness. Na melding kan het Toegangsbewijs worden vervangen tegen betaling van een borgbedrag ad €10,-.
 7. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld over de periode dat het Toegangsbewijs niet kan worden gebruikt.
 8. Indien het Toegangsbewijs langer dan een jaar niet gebruikt is, wordt het automatisch geblokkeerd. Het saldo op het Toegangsbewijs komt te vervallen en is niet meer opeisbaar.
 9. Voor her-activatie van een geblokkeerd Toegangsbewijs is een activatiebijdrage van €10,- verschuldigd.
 10. Vooruitbetaalde tegoeden op Toegangsbewijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Artikel 7 Toegang tot Sir Winston Fitness
 1. Uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs wordt toegang verleend tot Sir Winston Fitness.
 2. Leden tussen de 16 en 18 jaar kunnen uitsluitend onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 18 jaar of ouder, toegang tot Sir Winston Fitness verkrijgen.
 3. Alle leden zijn gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Sir Winston Fitness mits hier uit hoofde van de abonnementsvorm geen beperking aan is gesteld. Enkele aanvullende diensten en faciliteiten zijn af te nemen tegen extra betaling.
 4. Alle leden zijn verplicht de aanwijzingen van de Gastheer/vrouw te volgen gedurende hun bezoek aan Sir Winston Fitness.
 5. Sir Winston Fitness behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren of te ontzeggen aan leden die zich niet houden aan de huisregels of op enig andere wijze onaanvaardbaar gedrag vertonen.
 6. Sir Winston Fitness behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren aan leden die niet voldaan hebben aan hun betalingsverplichtingen.
Artikel 8 Personal Training
 1. Personal Training wordt aangeboden tegen een meerprijs.
 2. Personal Training kan maximaal 2 weken van tevoren worden gereserveerd.
 3. Per Personal Training worden maximaal 2 leden getraind.
 4. De Personal Training is overdraagbaar naar een ander Lid.
 5. Annuleren van de Personal Training kan tot uiterlijk 24 uur van te voren. In geval van een te late annulering is het Lid de kosten van één Personal Training verschuldigd.
Artikel 9 Tarieven
 1. Met uitzondering van de Bedrijfsfitness, zijn alle tarieven te vinden op de website en op te vragen bij de Gastheer/vrouw van Sir Winston Fitness.
 2. Prijsveranderingen door Sir Winston Fitness worden tijdig en vooraf genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Ingeval van een prijsverandering heeft het Lid het recht de Overeenkomst binnen 4 weken na bekend making te ontbinden. Vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden en tegoeden worden gerestitueerd.
 4. Sir Winston Fitness behoudt zich het recht voor de abonnementstarieven telkens per 1 januari met maximaal 5% te indexeren.
 5. Tariefaanpassingen ten gevolge van een wetswijziging (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.
 6. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van de onder lid 9.4 en lid 9.5 genoemde omstandigheden te ontbinden. Opzegging van de Overeenkomst dient conform de bepalingen van Artikel 4 te geschieden.
Artikel 10 Verplichtingen Sir Winston Fitness
 1. Sir Winston Fitness staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. Sir Winston Fitness onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Sir Winston Fitness staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Sir Winston Fitness zorgt ervoor dat de ruimten voldoen aan de van toepassing zijnde brand- en veiligheidsvoorschriften en ziet er op toe dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. Sir Winston Fitness treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van het Lid.
Artikel 11 Verplichtingen Lid
 1. Het Lid houdt zich aan de door Fitness Gastheer/Gastvrouw gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. Het Lid dient een medische contra-indicatie te melden aan Sir Winston Fitness.
 3. Het Lid dient aanwijzingen van Fitness Gastheer/Gastvrouw of door Sir Winston Fitness aangestelde medewerkers op te volgen. Het is Lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten waarmee het lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met één of meerdere apparaten of faciliteiten dan dient het Lid dit kenbaar te maken zodat Fitness Gastheer/Gastvrouw uitleg kan geven.
 4. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten indien hij/zij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het Lid dient wijzigingen in persoon gerelateerde en bij Sir Winston Fitness bekende gegevens per ommegaande kenbaar te maken aan Sir Winston Fitness.
Artikel 12 Betaling
 1. Leden met Fitness per Keer of Rittenkaart dienen voldoende tegoed te hebben bij binnenkomst van Sir Winston Fitness om het verschuldigd bedrag af te kunnen schrijven van het Toegangsbewijs.
 2. Lidmaatschapsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt, met uitzondering van de eerste twee termijnen, 4 wekelijks via automatische incasso voldaan. De eerste termijn dient direct vooruit te worden voldaan.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 4. Door ondertekening van de Overeenkomst machtigt het Lid Sir Winston Fitness tot incasso van de lidmaatschapsgelden. Het Lid kan er ook voor kiezen de lidmaatschapsgelden voor de overeengekomen contractduur vooruit te betalen. Bij vooruitbetaling van het totaal verschuldigde bedrag inzake een abonnement met een contractduur van 1 jaar kan het Lid een korting van 10% ontvangen op het totale bedrag.
 5. De incasso vindt om de vier weken plaats. Voor de uitvoering hiervan schakelt Sir Winston Fitness een derde partij in: Stichting Mollie Payments, incassant ID: NL08ZZZ502057730000
 6. Indien de incasso, om welke reden dan ook, storneert behoudt Sir Winston Fitness zich het recht voor haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten, het Toegangsbewijs te blokkeren en het Lid de toegang te weigeren.
 7. Het Lid dat niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst, zal de daardoor ontstane incasso- en rentekosten verschuldigd zijn. Tevens zal Sir Winston Fitness de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die daarmee gemoeid zijn, komen voor rekening van het Lid.
 8. Het tussentijds opschorten van de betaling van het lidmaatschapsgeld is niet toegestaan, anders dan de mogelijkheid zoals vermeld in Art. 3 lid 4.
Artikel 13 Openingstijden
 1. Sir Winston Fitness is gerechtigd om haar vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 2. Sir Winston Fitness is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 3. Sir Winston Fitness is gerechtigd Sir Winston Fitness voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.
 4. Gebruik van voornoemde rechten door Sir Winston Fitness geeft haar Leden op geen enkele wijze recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
Artikel 14 Risico en aansprakelijkheid
 1. Het volgen van een bewegingsprogramma of activiteiten die deel uitmaken van Sir Winston Fitness, is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. Sir Winston Fitness en haar personeel aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
 3. Sir Winston Fitness en haar personeel aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.
 4. Het Lid zal Sir Winston Fitness en haar personeel vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
Artikel 15 Persoonsgegevens
 1. Sir Winston Fitness verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals in de volgende leden omschreven.
 2. Sir Winston Fitness verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: het informeren van leden, facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever over het gebruik van het lidmaatschap door haar werknemers, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Sir Winston Fitness en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van het Sir Winston Leisure Center.
 3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij/Zij kan bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.
 4. Sir Winston Fitness kan voor een inzage, het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum.
 5. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sir Winston Fitness mede te delen.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding ervan zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.
Artikel 17 Tot slot
 1. Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Sir Winston Fitness en het Lid.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op bedrijfsfitness en eventuele acties die door Sir Winston Fitness worden aangeboden.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sir Winston Fitness te accepteren.
Menu